Социална мрежа за риболов
Арката

Арката

42.437655; 23.138928 / 42.495826; 22.906796

Обща информация за водоема:

Река Арката се образува от сливането на трите реки Драгал, Добри дол и Мартинова река, първите две извиращи от планината Верила, а последната – от Витоша. Те се събират в чертите на село Горна Диканя, като за начало се приема средната река Добри дол, извираща на 1160 m н.в., на 700 m югоизточно от Букапреслапския проход, отделящ Витоша на север от Верила на юг. До село Долна Диканя реката тече на запад в дълбока и залесена долина. След това завива на югозапад и навлиза в обширната Радомирска котловина под името Диканска река. Северно от село Гълъбник реката завива на северозапад под името Горна Матица, а след устието на река Крива Матица получава името Арката. По цялото си протежение в Радомирската котловина коритото ѝ е коригирано с водозащитни диги. Влива се отляво в река Струма, на 626 m н.в. на 300 m югозападно от село Прибой.

Рибни екземпляри:

● Кефал

● Пъстърва

● Мряна

● Каракуда

● Червеноперка

● Уклей

● Щука

● Костур

Техники за риболов:

● Риболов на плувка / изтичане

● Риболов на леко дъно

● Риболов на спининг

● Риболов на муха

Правила за риболов:

На водоема важи закона за рибарство и аквакултури на република България.

Практикува се риболов само с валиден риболовен билет!

За издаване и презаверка на билет за любителски риболов на физическо лице се събира такса, както следва:

1. на седмичен 4 лв.;

2. на месечен 8 лв.;

3. на шестмесечен 15 лв.;

4. на годишен 25 лв.

За издаване дубликат на билет за любителски риболов се събира такса в размер 2 лв.

Физическите лица могат да извършват любителски риболов без билет във водите на Черно море при спазване изискванията на глава четвърта oт ЗРА.

Децата до 14-годишна възраст и хората с увреждания могат да извършват любителски риболов с безплатен риболовен билет в обектите за любителски риболов, като: 1. на децата до 14 години се издава билет за любителски риболов с валидност до навършването им;

2. на хората с увреждания до навършване на 65-годишна възраст се издава билет за любителски риболов за срока на валидност на документа, удостоверяващ увреждането;

3. на хората с увреждания, на които увреждането е определено пожизнено, се издава безсрочен билет за любителски риболов.

Лицата на възраст над 60 години за жените и 65 години за мъжете, както и лица от 14- до 18-годишна възраст могат да извършват любителски

риболов срещу заплащане на такса за билет в размер 50 на сто от таксата по чл. 22, ал. 5 от ЗРА.

Лицата под 14-годишна възраст извършват любителски риболов само с придружител, притежаващ билет за любителски риболов.

В офисите на ИАРА в градовете Бургас, София, Варна, Пловдив и Ловеч е осигурена възможност за заплащане на таксата и с банкова карта.

Контакти:

Отдел "Рибарство и контрол - Централен Дунав" със седалище Русе и с териториален обхват областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен

Данни за "Седалище": обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,

Данни за "Адрес": р-н Красно село, бул. "Христо Ботев" № 17, п.к. 1606

Код за междуселищно избиране: 02

Телефон за връзка: (02)80 51 651

Адрес на електронна поща: sofia@iara.government.bg

Близки места: