Социална мрежа за риболов
Малък Лом

Малък Лом

43.521473; 26.26291 / 43.651227; 26.058204

Обща информация за водоема:

Малки Лом е река в Северна България, област Търговище – общини Търговище и Попово, област Разград – община Цар Калоян и област Русе – община Иваново, ляв приток на река Бели Лом, от басейна на Русенски Лом. Дължината ѝ е 57,1 km, която ѝ отрежда 73-то място сред реките на България.

Рибни екземпляри:

● Каракуда

● Мряна

● Уклей

● Морунаж

Техники за риболов:

● Риболов на плувка / изтичане

● Риболов на спининг

● Риболов на муха

Правила за риболов:

На водоема важи закона за рибарство и аквакултури на република България.

Практикува се риболов само с валиден риболовен билет!

За издаване и презаверка на билет за любителски риболов на физическо лице се събира такса, както следва:

1. на седмичен 4 лв.;

2. на месечен 8 лв.;

3. на шестмесечен 15 лв.;

4. на годишен 25 лв.

За издаване дубликат на билет за любителски риболов се събира такса в размер 2 лв.

Физическите лица могат да извършват любителски риболов без билет във водите на Черно море при спазване изискванията на глава четвърта oт ЗРА.

Децата до 14-годишна възраст и хората с увреждания могат да извършват любителски риболов с безплатен риболовен билет в обектите за любителски риболов, като: 1. на децата до 14 години се издава билет за любителски риболов с валидност до навършването им;

2. на хората с увреждания до навършване на 65-годишна възраст се издава билет за любителски риболов за срока на валидност на документа, удостоверяващ увреждането;

3. на хората с увреждания, на които увреждането е определено пожизнено, се издава безсрочен билет за любителски риболов.

Лицата на възраст над 60 години за жените и 65 години за мъжете, както и лица от 14- до 18-годишна възраст могат да извършват любителски

риболов срещу заплащане на такса за билет в размер 50 на сто от таксата по чл. 22, ал. 5 от ЗРА.

Лицата под 14-годишна възраст извършват любителски риболов само с придружител, притежаващ билет за любителски риболов.

В офисите на ИАРА в градовете Бургас, София, Варна, Пловдив и Ловеч е осигурена възможност за заплащане на таксата и с банкова карта.

Контакти:

Отдел "Рибарство и контрол - Централен Дунав" със седалище Русе и с териториален обхват областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен

Данни за "Седалище" обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе,

Данни за "Адрес": ул. "Борисова" № 52, ет. 3, п.к. 7000

Код за междуселищно избиране: 082

Телефон за връзка: (082)836 589

Адрес на електронна поща: ruse@iara.government.bg

Близки места: