Bulharsko
Type

Arnaut Dere

Další informace

Яз. АРНАУТ ДЕРЕ 2

Язовирът е предназначен единствено и само за риболов на трофейни шарани! Не се толерират шумните компании, непристойното поведение и неспазването на правилата на язовира. Всеки, който наруши правилата, ще бъде помолен да напусне територията на водоема

ПРАВИЛА:

До риболов се допускат САМО риболовци с подходящо за трофеен риболов оборудване;
Всеки риболовец може да използва максимум 3 въдици.
При риболов се използват само безопасни монтажи, с не повече от една кука ;
Минимален размер на кордата – 0.40 мм.
Минимален размер на куката – №4.
Използването на лийдкор и шок лидер се забранява. Разрешени са утежнен противооплитащ шлаух и директен монтаж.
Изваждането на рибата от водата става задължително с карп сак, независимо от размера й. Шаранът се кепва. Кепът се разглобява, и докато е във водата, се слага в карп сака. След което се пренася с карп сака до карп люлката.
Пипането на рибата се разрешава само с мокри ръце;
Задължително е ползването на карп люлка, която трябва да е чиста и добре навлажна преди полагането на риба
Риболовът се извършва в обособените за това места;
За всяка уловена риба с размер над 5 кг задължително се уведомява Управата. Разрешено е поставянето й в карп люлка до пристигане на член на Управата за заснемане, с цел водене на статистика;
Разрешената дълбочина за нагазване в язовира с цел кепване на рибата е до 1 м.
Всяка уловена риба се третира с антибиотик по всички места, които имат нужда; по тялото и устата на екземпляра. При наличие на големи рани или видими наранявания моля, уведомете незабавно Управата преди да пуснете рибата.
Антибиотикът се предоставя безплатно на язовира и се използва единствено и само този!
Позволява се нанасянето на стръв и захранване с радио управляеми лодки.
Позволена стръв за използване на язовира – топчета от висок клас и пелети, продавани на язовира. Забранено е използването на: изкуствени примамки (силиконова царевица, повдигачи и пр.), неразтворими поп-ъпи, семена (царевица, тигров фъстък и пр.) за стръв – при скъсване на монтаж с подобен тип примамки, остават в язовира и се превръщат във “вечният ловец” до момента на счупване на куката. 100% нездравословно за рибата!
За дневен риболов – настаняването на секторите става всеки ден през светлата част на деня (летен сезон от 06:00- 20:00ч, зимен сезон от 08:00-16:00ч.). Посетителите задължително пристигат първо при Управата.
За денонощен риболовен излет – настаняването става в 13.00 ч, а напускането на сектора е в 12.00 ч на следващият ден. Възможно е настаняването да стане 1 час преди посоченото време, както и да се напусне сектора 1 час след посоченото време, ако никой няма на сектора. Извън посоченото време всеки допълнителен час се заплаща съобразно цената на заетия сектор!
Резервация на сектор за 12 ч или 24 ч през активния риболовен сезон, се извършва един ден предварително!
При напускане на водоема задължително се уведомява Управата на язовира.
При освобождаване на сектора посетителите задължително уведомяват Управата, когато започват да прибират своя багаж, като човек от управата трябва да присъства на целия процес. При неспазване на правилото Управата си запазва правото на щателна проверка (разформироване на целия багаж)
ВАЖНО!!! За сведение на всички посетители на яз. Арнаут дере 2, с. Драганово, всяко риболовно място се ползва от риболовец+един придружител (допускат се и деца на риболовеца). Всеки посетител извън посоченото ограничение, заплаща такса 70 лв.
Присъстващите и пребиваващите други лица (придружители), освен риболовеца са длъжни да спазват настоящите правила и риболовеца е солидарно отговорен с тях за спазването им.

Arnaut Dere 2 Lake
 

The lake is intended solely for trophy carp fishing! Noisy companies, obnoxious behavior and failure to observe the lake rules are not tolerated.

who breaks the rules will be asked to leave the pond territory!

RULES:
Every angler can use up to 3 fishing rods, suitable for trophy fishing.
At each separated swim, maximum of 2 anglers can be fishing, with total of 3 fishing rods.
When fishing, you are allowed only safe assemblies with no more than one hook;
Minimal size of fishing line – 0.40 mm.
Minimal size of hook – No 4.
Using a leader and a shock leader is forbidden. It is alowed to us an anti tangle tubes and direct cord mounting.
Pulling the fish out of the water must be done always through a carp bag, no matter how big fish is; When you get the fish with landing net, disassembled it, and while it is in the water, put it into the carp bag. With carp bag you carried the fish securely to the cradle!
Touching the fish is only allowed with wet hands;
It is obligatory to use carp cradle which should be clean and properly moisturized before placing the fish in there
Fishing takes place only at the spots specifically separated for that purpose;
For each caught fish whose weight exceeds 11 lb, the Management must be informed. It is allowed to place the fish in a carp cradle until a member of the Management arrives to take picture of the fish, for statistical purposes;
The allowed depth you can walk into the dam in order to get the fish into the landing net is up to 1 m;
Each caught fish is to be treated with antibiotic in all spots that need such treatment; at the body and the mouth of the specie. If big or visible wounds, please inform as soon as possible the Management, before you let the fish in the water.
The antibiotic is provided free of charge by the Management. It is not allowed to use of any other antibiotic.
It is allowed to put bait and feeding by radio-controlled boats.
It is allowed to use only high class boilies and pellets sold on the lake. It is not allowed to use: artificial artifacts (silicone corn, lifters, etc); soluble pop ups; seeds (corn, tiger peanut, etc.)
For daily fishing – you can occupy the swims every day between sunrise and sunset (summer time 6.00 a.m.- 8.00 p.m., winter time 8.00 a.m. – 4.00 p.m.). Visitors are obliged to first come the Management
For 24 hours fishing – swims engage in 1.00 pm., and released at 12.00 am the next day. The seats can be occupied an hour before the time and release an hour after the time for free if there are no one at the swim.
 After unloading your fish equipment, each fisherman must park his car in the place designated for this purpose. Upon leaving the dam, you must by all means inform the Management of the dam.
When leaving the sector, visitors must inform the Management when they start to pack their baggage, where some of the managers must be present during the whole process. If you fail to comply with this rule, Management reserves the right to make a detailed check (including unpacking your baggage)
All companions and other persons who came with the fisherman, must also abide by these rules and the fisherman is jointly responsible and liable with such third parties for their compliance with the rules

Arnaut Dere
Arnaut Dere
Arnaut Dere
Arnaut Dere
Arnaut Dere
Arnaut Dere
Skryté vody aplikace,
chceš-li neomezený přístup, zaregistruj se.
Hidden waters