Wędkarska sieć społecznościowa
Zbiornik Straszyn-Goszyn ( j. Straszyńskie)

Zbiornik Straszyn-Goszyn ( j. Straszyńskie)

Powierzchnia 72,0 ha,

Opiekun Koło Nr 117 "Czapla" Pruszcz Gd

Punkty wydawania zezwoleń:
koło 138 „Fart”:
- sklep wędkarski Pruszcz Gd. ul. Polskich Kolejarzy 17,
- sklep wędkarski Pruszcz Gd. ul. Wojska Polskiego 14,
- sklep spożywczy FENIX w m.Goszyn ul. Wybickiego 3,
koło 58 Kolbudy:
- sklep wędkarsko-zoologiczny m.Kolbudy ul. Plac Kaszubski - Targowisko,
- sklep wędkarski m. Lublewo Gdańskie ul Wybickiego 58a
koło 117 "Czapla"
- w siedzibie koła - tel. skarbnik: 882-558-200
koło nr 4 "Gdańsk Portowa"
- w siedzibie koła Gdańsk, ul. Rajska 2
tel. skarbnik: 509-173-815,
koło nr 64 Pinczyn
- w siedzibie koła - tel. skarbnik: 880-128-818
koło 136 "Policyjne Gdynia"
- w siedzibie koła - tel. skarbnik 663-657-301

- od 1 marca do 30 kwietnia zakaz spiningowania

REGULAMIN WĘDKARSKI ŁOWISKA „STRASZYN — GOSZYN”

Łowisko „Straszyn-Goszyn” stanowi strefę ochronną ujęcia wody z rzeki Raduni, na
którym nie prowadzi się chowu i hodowli ryb z wyjątkiem połowów kontrolno-selekcyjnych
wspomaganych dodatkowo ograniczonymi połowami wędkarskimi, zgodnie z operatem rybackim i
niniejszym regulaminem.
I. - Informacje Ogólne
1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich wędkarzy łowiących na Zbiorniku
zaporowym Straszyn — Goszyn.
2. Gospodarzem łowiska jest Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku.
3. Na łowisku obowiązują zasady wynikające z Ustawy o rybactwie śródlądowym,
Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW oraz zastrzeżenia wydane przez Gdańską
Infrastrukturę Wodno-Kanalizacyjną.
4. Wędkujący musi posiadać Zezwolenie uprawniające do wędkowania na ww. zbiorniku,
ważne w danym roku.
5. Liczba wędkujących jednorazowo jest limitowana i wynosi maksymalnie 50 osób.
6. Zezwolenia wydawane będą w kołach, które wystąpiły do Zarządu Okręgu PZW
z ilościowym zapotrzebowaniem do końca października roku poprzedzającego rok, na
który będzie wystawione nowe Zezwolenie.
7. Decyzję o podziale Zezwoleń, na wniosek Okręgowej Komisji Ochrony Wód, podejmuje
Zarząd Okręgu na swoim listopadowym posiedzeniu i podaje do wiadomości kołom
w komunikacie.
8. Koła wydające Zezwolenia prowadzą ewidencje:
wydanych imiennych Zezwoleń z określonym terminem ich zwrotu, pokwitowanym podpisem
pobierającego — koła mogą wypożyczać Zezwolenia członkom innych kół;
wydanych Rejestrów Połowów Ryb, które wypełnione przez wędkarza, koło przekazuje do Biura
Okręgu wraz ze starym Zezwoleniem przy pobieraniu na kolejny rok, najpóźniej w terminie do 31
stycznia.
9. Zagubienie Zezwolenia obłożone jest sankcją 50,- (pięćdziesięciu) złotych, pobieraną
przez okręg ze środków koła.
10. Duplikaty Zezwoleń nie będą wydawane.
11. Wędkarz pobierający Zezwolenie godzi się na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
12. Osoby łamiące zasady niniejszego Regulaminu zostaną pozbawione Zezwolenia bez
możliwości ponownego jego uzyskania.
II. Obowiązki wędkującego na Zbiorniku Straszyn — Goszyn
Wędkujący zobowiązany jest do:
1. Kwitowania własnoręcznym podpisem pobranie Zezwolenia.
2. Zdania Zezwolenia w terminie, który został określony przez zarząd koła.
3. Prowadzenia Rejestru Połowów Ryb na druku będącym załącznikiem do niniejszego
regulaminu — dostępny na stronie internetowej Okręgu.
4. Przestrzegania wymogów wynikających z obowiązującego rozporządzenia Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o ustanowieniu strefy ochronnej
ujęcia wody powierzchniowej „Straszyn”.
5. Utrzymania w należytym stanie sanitarno — porządkowym terenu strefy ochronnej ujęcia
wody „Straszyn”, w tym nie zaśmiecania terenów wokół Zbiornika oraz uprzątnięcia
odpadów przez siebie generowanych.
6. Przestrzegania Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW, zakazów, nakazów i zarządzeń
wynikających z Ustaw i Rozporządzeń, mających zastosowanie na tym Zbiorniku oraz
ograniczeń wynikających z niniejszego regulaminu.
7. Okazywania na żądanie organów upoważnionych do kontroli takich jak: Policja, Państwowa
Straż Rybacka, Państwowa Straż Łowiecka, Staż Leśna, Społeczna Straż Rybacka, a także
Straży Pożamej i Właściciela ujęcia wody Straszyn, dokumentu uprawniającego do
wędkowania oraz okazania złowionych ryb i podręcznego bagażu znajdującego się w
obrębie zbiornika, jak również w bagażniku samochodu (tylko w przypadku gdy zachodzi
podejrzenie o łamaniu niniejszego regulaminu)
8. Przetrzymywania ryb przewidzianych do zabrania we własnej siatce.
III. Na zbiorniku Straszyn — Goszyn zakazuje się:
1. Połowu ryb na obszarze Zbiornika leżącym na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody
„Straszyn”,
2. Stosowania zanęt organicznych,
3. Połowu na żywą i martwą rybę,
4. Połowu ze środków pływających — łowienie wyłącznie z brzegu,
5. Znakowania łowisk,
6. Wycinania drzew i krzewów rosnących wzdłuż linii brzegowej Zbiornika,
7. Wycinania trzciny,
8. Budowy stanowisk (ławki, podesty, pomosty),
9. Patroszenia i czyszczenia złowionych ryb na terenie ujęcia wody „„Straszyn”,
10. Kąpieli ludzi i zwierząt ,
11. Palenia ognisk, rozpalania grilla w miejscach do tego nie wyznaczonych,
12. Wprowadzania psów na łowisko,
13. Ruchu pojazdów o napędzie spalinowym na wszystkich drogach dojazdowych do Zbiornika,
14. Parkowania pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi,
15. Młodzieży do lat 16, łowienia metodą spinningową oraz w porze nocnej,
16. Spożywania napojów alkoholowych, przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem
środków odurzających i psychotropowych na terenie zbiornika oraz zakłócania spokoju,
17. Łowienia ryb metodą podlodową.
IV. Przepisy Końcowe
1. Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku. zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.
2. Niniejszy „Regulamin Wędkarski Łowiska Straszyn — Goszyn ” zatwierdzony Uchwałą ZO
PZW w Gdańsku, Nr Z - 31/15, z dnia 22 września 2015 r. wchodzi w życie z dniem 01
stycznia 2016 roku.

GPS 54.273969; 18.543427

 

Płatność

https://www.pzw.gda.pl/zezwolenia/

 

Regulamin połowu ryb

https://pzw.gda.pl/wp-content/uploads/2024/01/RAPR-PZW-Gdansk-2024.pdf

Miejsca w pobliżu: